21 January 04:21
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.039 | 0.00 % $M204J 1,023.76 | -2.85 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

Saqtelefonmsheni: STLM

Comparative Analysis