17 აპრილი 09:10
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2020 წლის 19 ნოემბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:

  • სს „აქატის“ (ს/ნ 200008801, საბირჟო კოდი - AKAT)

აქციები, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ დებულების 5.12.8 პუნქტის შესაბამისად.