07 აგვისტო 14:00
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2020 წლის 27 მარტიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:

  • სს „საქცივპროდუქტის“ (ს/ნ 201952404, საბირჟო კოდი - ME92)

აქციები, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ დებულების 5.12.6 პუნქტის შესაბამისად.