20 ივნისი 13:09
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს „ლიბერთი ბანკი“

გაცნობებთ, რომ სს „ლიბერთი ბანკის“ (ს/ნ 203828304) მიერ „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე“ ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების (შემდგომში - დებულება) დანართი N1-ით განსაზღვრული პირობის - თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტის მაჩვენებლის შეუსრულებლობის გამო,  დებულების 6.3.2. პუნქტის საფუძველზე დროებით შეჩერდა სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების ლისტინგი მიმდინარე წლის 29 მაისიდან 30 ივლისამდე.