22 ოქტომბერი 05:19
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2021 წლის 18 ივნისიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა
  • შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის (BSTDB) ობლიგაცია (ISIN – GE8790603640, Ticker #BSB04L)
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).