09 ივლისი 15:41
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2019 წლის 4 ნოემბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:

  • სს „მცირე და საშუალო ბიზნესის საინვესტიციო ფონდი მწვანე კაპიტალის“ (ს/ნ 201951682, საბირჟო კოდი - STP)

აქციები, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ დებულების 5.12.2 პუნქტის შესაბამისად.