02 აპრილი 06:54
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | -9.09 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $GLC06N 1,005.49 | %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2022 წლის 17 ოქტომბერს ვაჭრობიდან მოიხსნა 

  • სს "საქართველოს უძრავი ქონების" ობლიგაცია (ISIN – GE2700603865, Ticker - $M205M);
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).