09 ივლისი 15:33
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2019 წლის 7 ოქტომბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა

  • m2 უძრავი ქონების (/ 204517399) ობლიგაცია (საბირჟო კოდი - $M204J);

იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4  და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადის დადგომა).