28 ივნისი 10:28
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $KTW01M 1,038.76 | % $GLC06N 1,005.49 | %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2019 წლის 7 ოქტომბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა

  • m2 უძრავი ქონების (/ 204517399) ობლიგაცია (საბირჟო კოდი - $M204J);

იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4  და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადის დადგომა).