22 მაისი 17:36
GEB 180 | 0.00 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2019 წლის 26 დეკემბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა

  • სს მისო კრისტალის (/ 212896570) ობლიგაცია (საბირჟო კოდი - #CRS01J);
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე “ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4  და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადის დადგომა).