09 ივლისი 14:18
GEB 50 | 11.11 % BANK 0.016 | -5.88 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2019 წლის 26 დეკემბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა

  • სს მისო კრისტალის (/ 212896570) ობლიგაცია (საბირჟო კოდი - #CRS01J);
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე “ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4  და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადის დადგომა).