17 აპრილი 09:26
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2020 წლის 27 აგვისტოდან ვაჭრობიდან მოიხსნა

  •  შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" (ს/ნ 204972155) ობლიგაცია (ISIN – GE2700603535);

იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე “ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4  და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადის დადგომა).