28 სექტემბერი 06:37
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2021 წლის 26 მარტიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა
  • შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის (BSTDB) ობლიგაცია (ISIN – GE8790603616, Ticker #BSB03L)
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).