12 აგვისტო 19:51
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2018 წლის 16 მარტიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა

  • სს "ნიკორა ტრეიდის"  (ს/ნ 206255808, კოდი - $NKR01I)
ობლიგაციები, იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად.