07 აგვისტო 13:08
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

მიმდინარე წლის 20 სექტემბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა
  • შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" (ს/ნ 204972155) ობლიგაცია (საბირჟო კოდი - $GLC01H);
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.11 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადის დადგომა).