28 იანვარი 11:49
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

მიმდინარე წლის 20 სექტემბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა
  • შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" (ს/ნ 204972155) ობლიგაცია (საბირჟო კოდი - $GLC01H);
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, “საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.11 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ფასიანი ქაღალდების დაფარვის ვადის დადგომა).