16 აპრილი 02:01
GEB 180 | -2.70 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2022 წლის 27 დეკემბრიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა 
  • შპს „კახური ტრადიციული მეღვინეობის“ ობლიგაცია (ISIN - GE2700603972, Ticker - $KTW01M);  
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).