20 ივნისი 14:11
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2024 წლის 30 მაისიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:
  • სს „სარაჯიშვილის“ (ს/ნ 209444065, საბირჟო კოდი - ENIS) აქციები,
საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.8 პუნქტის  შესაბამისად (ემიტენტის განცხადება აქციების ვაჭრობიდან მოხსნის შესახებ).