20 ივნისი 12:29
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2023 წლის 10 ივლისიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:
  • შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ (ს/ნ 204972155) ობლიგაციები (ISIN – GE2700604038, Ticker $$GLC06N და GE2700604020, Ticker @GLC07N);
იმავდროულად განხორციელდა  მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების  სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).