22 ოქტომბერი 04:43
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2021 წლის 21 ივნისიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:

  • შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ (ს/ნ 204972155) ობლიგაცია (ISIN – GE2700603659, Ticker $GLC03L)
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).