28 სექტემბერი 05:49
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2021 წლის 30 ივლისიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:
  • სს „ისანი ქართუს“ (ს/ნ 206026423, საბირჟო კოდი - ISKA)

აქციები, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების    შესახებ“ დებულების 5.12.8 პუნქტის შესაბამისად.