28 სექტემბერი 05:56
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.017 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2 | 0.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2021 წლის 4 ივნისიდან ვაჭრობიდან მოიხსნა:

  • სს „ხაშურის მინის ტარას“ (ს/ნ 243855734, საბირჟო კოდი - KHMT)
აქციები, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების    შესახებ“ დებულების 5.12.8 პუნქტის შესაბამისად.