16 აპრილი 03:13
GEB 180 | -2.70 % BANK 0.025 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2022 წლის 13 ოქტომბერს ვაჭრობიდან მოიხსნა 

  • სს "ნიკორას" (ს/ნ 200050675) ობლიგაცია (ISIN – GE2700603873, Ticker - #NKR02M);
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).