08 ივნისი 08:42
GEB 48 | -4.00 % BANK 0.01 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 % $GLC06N 1,005.49 | %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2022 წლის 8 თებერვალს ვაჭრობიდან მოიხსნა:
  • სს „სილქნეტის“(ს/ნ 204566978ობლიგაციის საფუძველზე გამოშვებული დეპოზიტარული ხელწერილები (ISIN – XS1843443430, Ticker $SLK02O);
იმავდროულად განხორციელდა მისი დელისტინგი, „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.4 და 6.10.5 პუნქტების შესაბამისად (ობლიგაციის  დაფარვის ვადის დადგომის გამო).