20 ივნისი 13:03
GEB 180 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

ვაჭრობიდან მოხსნა / დელისტინგი

2024 წლის 23 თებერვალს ვაჭრობიდან მოიხსნა:
  • სს „ტრანსმშენის“ (ს/ნ 212274812, საბირჟო კოდი - TRMS) აქციები,
საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ“ დებულების 5.12.8 პუნქტის  შესაბამისად (ემიტენტის განცხადება აქციების ვაჭრობიდან მოხსნის შესახებ).