06 დეკემბერი 12:27
GEB 90 | 0.00 % BANK 0.023 | 0.00 % MEHBB 8 | 3.23 % GIGB 2.1 | 5.00 %

სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

სს “ვითიბი ბანკმა ჯორჯიამ” მიიღო გადაწყვეტილება 17 715 576 ცალი აქციის გამოშვების შესახებ. მიმდინარე წლის 11 ივლისიდან დროებით შეჩერდება სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯიას” აქციებით ვაჭრობა საქართველოს საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში, თანახმად “ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-8 პუნქტისა და "საქართველოს საფონდო ბირჟაზე" ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ დებულების 5.4.6. პუნქტისა.