05 აგვისტო 14:17
GEB 50 | 0.00 % BANK 0.016 | 6.67 % $GLC02K 1,020.03 | -0.81 %

სავაჭრო სესიები

ფ/ქ არჩევა

ვალუტა
ტიპი
პერიოდის არჩევა

გარიგებები ლარში

გარიგებების რაოდენობა 6
მოცულობა 290,097
ღირებულება (₾) 5,636.62

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი
სს "ლიბერთი ბანკი"
2
0.015
0.015
0.016
0.016
130,937
1,994.99
0.01523627393
28/07/2020 13:33:34
GEB
სს "საქართველოს ბანკი"
1
50
50
50
50
20
1,000.00
50
23/07/2020 13:07:20
სს "ლიბერთი ბანკი"
1
0.016
0.016
0.016
0.016
30,000
480.00
0.016
16/07/2020 13:10:25
სს "ლიბერთი ბანკი"
2
0.017
0.016
0.017
0.016
129,140
2,161.63
0.01673865572
06/07/2020 13:39:29

გარიგებები დოლარში

გარიგებების რაოდენობა 0
მოცულობა 0
ღირებულება ($) 0.00

ფ/ქ
ემიტენტი
გარიგებები
გახსნის ფასი
მინ. ფასი
მაქს. ფასი
დახურვის ფასი
მოცულობა
ღირებულება
საშუალო შეწონილი
თარიღი